Herfinanciering

Kapitaalstructuur advies

Fundfirm voert diepgaande analyses uit van uw huidige kapitaalstructuur, nauwlettend afgestemd op uw strategische visie en financiële prognoses. Onze doelstelling is niet alleen om waardevolle inzichten te verschaffen, maar ook om te waarborgen dat u over voldoende financiering beschikt om uw strategie met succes uit te voeren en uw doelen voor de lange termijn te verwezenlijken.

Onze strategische financieringsanalyse gaat verder dan het louter identificeren van uw financieringsbehoeften voor de komende jaren. Wij gaan actief op zoek naar en beoordelen verschillende financieringsmogelijkheden, met als doel ervoor te zorgen dat u tijdig over de benodigde financiële middelen beschikt. Dit omvat regelmatige analyses in anticipatie op herfinancieringen of de behoefte aan extra financiering.

Herfinanciering

Herfinanciering verwijst naar het proces waarbij een onderneming haar bestaande financiële verplichtingen herziet en mogelijk herstructureert door nieuwe leningen aan te gaan of de voorwaarden van bestaande leningen aan te passen. Het primaire doel van herfinanciering is vaak het verbeteren van de financiële positie en het optimaliseren van de kapitaalstructuur van een bedrijf. Dit kan worden ingegeven door verschillende factoren, zoals het streven naar lagere rentetarieven, het verlengen van de looptijd van schulden, het consolideren van leningen, of het aanpassen van andere voorwaarden om beter aan te sluiten op de huidige financiële behoeften en omstandigheden.

Herfinanciering biedt bedrijven de mogelijkheid om flexibeler om te gaan met hun financiële verplichtingen, de cashflow te verbeteren en soms de totale kosten van schulden te verminderen. Het kan ook een strategie zijn om gunstigere marktvoorwaarden te benutten of om te gaan met veranderende bedrijfsomstandigheden. Tijdens dit proces kan het bedrijf onderhandelen met bestaande kredietverstrekkers of nieuwe financieringsbronnen verkennen.

Het succesvol uitvoeren van een herfinancieringsstrategie vereist een grondige analyse van de huidige financiële situatie, een duidelijk begrip van de marktomstandigheden en vaak betrokkenheid van financiële experts. Bedrijven kunnen herfinancieren om hun financiële stabiliteit te versterken, groeiplannen te ondersteunen of zich aan te passen aan veranderingen in de economische omgeving.

Herkapitalisatie

Een herkapitalisatie stelt de ondernemer in de gelegenheid om een deel van zijn of haar vermogen uit de risicosfeer te halen. Voor veel ondernemers geldt dat een groot deel van hun vermogen bestaat uit de waarde van de eigen onderneming. Dit kapitaal zit echter vaak vast en kan pas volledig te gelde worden gemaakt indien men overgaat tot een verkoop van de onderneming. Als een verkoop (nog) niet aan de orde is, maar men wel een deel van de waarde liquide wenst te maken, kan een herkapitalisatie uitkomst bieden. Voorwaarde voor banken is dat de toekomstige kasstromen stabiel zijn. De aangetrokken lening moet tenslotte uit de kasstroom afgelost worden

Hoe werkt een herkapitalisatie?

 • 1.

  Newco

  • Bij deze variant wordt er een nieuwe vennootschap (een zogenaamde Newco) opgericht die 100% van de aandelen koopt van de werkmaatschappij. De koopsom van de aandelen wordt gedeeltelijk gefinancierd middels een te verstrekken bancaire lening. Dit deel van de verkoopopbrengst valt vervolgens in uw personal holding (of in privé) en wordt daarmee uit de risicosfeer gehaald. Voordeel van deze methode is dat het eigen vermogen van de werkmaatschappij intact blijft.
 • 2.

  Superdividend

  • Een tweede variant ziet op de uitkering van een superdividend. Ook hier wordt er door een kredietinstelling een bancaire lening verstrekt. Het geld dat daarmee in de werkmaatschappij binnenkomt, wordt vervolgens als superdividend uitgekeerd aan u als aandeelhouder. Nadeel van deze variant is dat het eigen vermogen van de onderneming daalt als gevolg van de uitkering. Voordeel is dat men geen nieuwe vennootschap hoeft op te richten en de juridische structuur dus hetzelfde blijft.
  •  

Dit verkoopopbrengst geeft een ondernemer de ruimte om met de vrijgemaakte liquide middelen bijvoorbeeld onroerend goed aan te kopen of te beleggen in beursgenoteerde ondernemingen. Een herkapitalisatie biedt een ondernemer dus mogelijkheden, maar hiervoor is wel een gedegen financieringsmemorandum nodig om de kredietverstrekker te overtuigen een bancaire lening te verstrekken.

Start Uw Succesverhaal

Laten we samen uw volgende stap bespreken.

Heeft u vragen, of wilt u op korte termijn kennis maken