Alles wat u moet weten over financiële convenanten

Financiële convenanten, als ondernemer krijgt u ongetwijfeld een keer te maken met deze, vaak complexe, clausules van financiële overeenkomsten. Vaak hebben deze clausules een dwingend karakter voor u als ondernemer, u moet er dan ook niet te lichtzinnig over denken. In dit artikel vertellen wij u daarom graag meer over de achtergrond, inhoud en werking van deze financiële convenanten. Lees dus snel verder!

Wat is een financieel convenant?

Een financieel convenant is een afspraak omtrent het minimale en/of maximale niveau van de financiële ratio’s die worden berekend op basis van uw balans/resultatenrekening. Over het algemeen vervullen financiële convenanten dan ook een belangrijke signaalfunctie voor een bank of andere kredietverstrekker. Dit komt omdat convenanten met name worden ingezet bij (overname)financieringen met een groter risico. Hierbij geldt in de regel dat de convenanten strikter zullen zijn naarmate uw bank of kredietverstrekker meer risico loopt.

Buiten het feit dat convenanten dus een dwingend karakter hebben tegenover de ondernemer, bieden deze ook een goede kans op waardecreatie. Zo motiveren deze convenanten u onbewust om bijvoorbeeld tot een goed werkend management control framework te komen. Hierdoor ziet u een mogelijke breach eerder (op tijd) aankomen en kunt u hierop anticiperen. Vaak heeft een financieel convenant dan ook een cultuuromslag tot gevolg. Hierdoor zal uw onderneming efficiënter en effectiever moeten gaan opereren en zodoende meer waarde creëren voor uzelf én de aandeelhouders.

Verschillende soorten financiële convenanten

Uiteraard bestaan er verschillende soorten financiële convenanten en ratio’s. Wij zetten hieronder graag de meest voorkomende convenanten bij overnamefinancieringen voor u op een rij.

Debt/EBITDA

De debt-to-ebitda bepaling (ook wel leverage genoemd) legt een verband tussen de totale schuldenlast van de holding en de werkmaatschappij enerzijds en uw bedrijfsresultaat anderzijds. Een opeisingsratio kan bijvoorbeeld zijn: Als de totale debt/EBITDA >3,5 is, dan is de lening opzegbaar.

DSCR

De Debt Service Cover Ratio toont aan in hoeverre een onderneming haar rente- en aflossingsverplichtingen vanuit de operationele kasstromen kan voldoen. De DSCR wordt als volgt berekend: de vrije kasstroom van het betreffende boekjaar wordt gedeeld door de optelsom van de rentelasten min de rentebaten plus de aflossingen van het betreffende boekjaar. Wij zien dat de minimumeis voor de DSCR vaak tussen de 1,1 en de 1,3 ligt.

Solvabiliteitsratio’s

Solvabiliteit geeft de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen weer. Zodoende geeft dit kengetal inzicht in de financiële gezondheid van een onderneming op de lange termijn. Solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen, ook wel het balanstotaal genoemd.

Wanneer gerekend wordt met de solvabiliteit van een onderneming zien wij dat de minimumeis vaak tussen de 20-25% ligt.

Overige financiële ratio’s:

  • ICR (Interest Cover Ratio)
  • EBITDA-marge
  • Absolute EBITDA
  • Omzetratio
  • Rentedekkingsratio
  • Cash sweep

Waarom stellen kredietverstrekkers convenanten op?

Vreemd vermogen verschaffers, bijvoorbeeld uw bank, hebben bij het verstrekken van een zogeheten goodwillfinanciering geen zeggenschap. Daarnaast heeft de bank ook weinig tot geen zekerheden en vaak een relatief lage rentevergoeding. Om die reden willen kredietverstrekkers in dit geval ook een beperkt kredietrisico lopen. Om dit risico te kunnen monitoren stelt de kredietverstrekker financiële convenanten op.

Deze financiële convenanten worden opgesteld aan de hand van de business case van de ondernemer. Vaak wordt hierbij rekening gehouden met een headroom van 10 tot 20%. Wanneer de business case toch minder succesvol blijkt dan gedacht vindt er een zogeheten ‘breach of convenants’ plaats. De kredietverstrekker wil dan in gesprek met de ondernemer om dit te bespreken.

Wat houdt een convenant breach in?

Een breach of convenant staat gelijk aan het overtreden ofwel niet nakomen van een expliciet geformuleerde bepaling of clause in een (financieel) convenant. Hier zijn uiteraard consequenties aan verbonden.

De meest voorkomende sanctie van het niet nakomen van een financieel convenant is dat de kredietverstrekker bevoegd is de vordering door opzegging onmiddellijk opeisbaar te maken wanneer de ondernemer na ingebreke stelling tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen richting de kredietverstrekker.

In de praktijk zorgt een convenant breach niet snel leiden tot directe terugbetaling van het krediet omdat hier simpelweg de middelen voor ontbreken. Om die reden verstrekt een bank daarom vaak een zogeheten ‘waiver’. Dit is een schriftelijke bevestiging waarin vermeld staat dat er sprake is van een ‘default’ situatie. Ook wordt in de waiver vermeld voor hoe lang de bank een dergelijke situatie wil gedogen. Uiteraard brengt de bank hiervoor een waiver fee in rekening richting de ondernemer voor het toegenomen risico.

Overige consequenties van een convenant breach zijn:

  • Aangepaste kredietregeling
  • Frequentere managementrapportages en andere informatievoorziening
  • Hogere rentetarieven
  • Aangescherpte voorwaarden

In het meest ongunstige geval wordt het krediet opgezegd of volgt er een overdracht naar ‘Bijzonder beheer’.

Vragen of opmerkingen over financiële convenanten?

Heeft u na het lezen van bovenstaande tekst vragen voor ons of heeft u interesse in begeleiding rondom uw financiële convenanten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u namelijk graag verder op weg. U kunt ons het beste bereiken op 06- 30 91 44 26 of via de e-mail op richard.de.ruiter@fundfirm.nl. Ook is het mogelijk om onderstaand contactformulier in te vullen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!