De Liquiditeitsbegroting

Met de liquiditeitsbegroting brengt u de financiele reikwijdte van uw bedrijf in kaart. Het geeft u als ondernemer een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven per maand, kwartaal of jaar. Op dit overzicht van de liquiditeit stuurt u vervolgens uw hele onderneming. Zo kunt u bijvoorbeeld belangrijke investeringsbeslissingen nemen. Kortom, de liquiditeitsbegroting is een onmisbare tool voor iedere ondernemer. We vertellen u in dit artikel dan ook graag meer over de liquiditeitsbegroting.

Wat staat er op de liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting volgt altijd uit de samenstelling van uw balans- en exploitatiebegroting en geeft een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Het is erg belangrijk om bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting het verschil tussen kosten, uitgaven, opbrengsten en ontvangsten te maken. Omdat dit niet bij alle posten even gemakkelijk is, ziet u hieronder een overzicht van de posten die op de liquiditeitsbegroting thuishoren.

Wat komt er op de liquiditeitsbegroting:

RC bank ultimo periode

 • Omzet
 • Debiteurenmutatie

Totaal ontvangsten

Uitgaven

 • Crediteurenmutatie
 • Kostprijs verkopen
 • Overige bedrijfskosten
 • Personeelskosten
 • Vennootschapsbelasting v.g. boekjaar
 • Financieringskosten

Totaal bedrijfsmatige uitgaven

Opname lening/ aflossingsverplichtingen

 • Lening R.Krol
 • Lening

Investeringen

 • Software ontwikkeling
 • Machines en installaties
 • Inventaris
 • Vervoermiddelen

Mutatie overige balansposten

 • Mutatie rc directie / groep
 • Mutatie belastingen
 • Mutatie liquide middelen balans debet
 • Mutatie overige vorderingen / overlopende activa
 • Mutatie overige schulden / overlopende passiva

Totaal bestedingen

RC bank ultimo periode

(positief is financieringsbehoefte, negatief is overschot)

Bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting moet u er voor zorgen dat de posten die u noteert een direct gevolg hebben op het saldo van uw bank of kas. Het doel van de liquiditeitsbegroting is immers om te controleren of uw onderneming voldoende liquide middelen bezit. Posten die impact hebben op het eigen vermogen van uw onderneming horen thuis op de resultatenrekening.

Een liquiditeitsbegroting maken

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting is een van de belangrijkste zaken voor u als ondernemer. Wellicht kunt u de uitspraak ‘Cash is King’ wel. Het saldo op uw rekening is leidend voor de continuïteit van uw onderneming. Mocht er onverhoopt geen of te weinig saldo meer zijn is dat bedrijfstechnisch een ramp. De belastingen, salarissen en leveranciers kunnen niet meer betaald worden en de gevolgen daarvan zijn ingrijpend. Sturen op het aanwezige ‘cash’ van de onderneming is dus een van de belangrijkste taken voor een ondernemer. De liquiditeitsbegroting biedt daarvoor de ideale uitkomst.

Met het opstellen van een liquiditeitsbegroting zorgt u onder andere voor:

Inzicht en de mogelijkheid om vooruit te kijken;

U weet direct of er voldoende geld is voor verplichte betalingen, in welke maanden uw onderneming wellicht extra geld nodig heeft en wanneer u een investering kunt doen.

De mogelijkheid om tijdig bij te sturen;

U kunt op basis van de cijfers besluiten om een geplande investering toch nog even uit te stellen of juist naar voren te halen.

Duidelijkheid bij het aanvragen van een financiering;

Als u een lening wilt afsluiten bij de bank bent u vaak verplicht om de liquiditeitsbegroting aan te leveren.

Bij het opstellen van de liquiditeitsbegroting maakt u proactief een inschatting van de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Dit is geen exacte wetenschap en daarom moet u bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting zelf rekening houden met een aantal zaken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De betalingstermijn van facturen
 • Huur
 • Lonen
 • Vakantiegeld en periodes
 • Kosten van internet en telefonie

Dit soort kosten worden vaak periodiek afgeschreven of bijgeboekt op uw rekening. Vaak gebeurt dit niet per se in de periode waarin de kosten of opbrengsten gemaakt zijn. U moet dus vooruit plannen en rekening houden met betalingstermijnen voor een eerlijk beeld van uw liquiditeit.

Stappenplan voor het maken van een liquiditeitsbegroting

Het opstellen van de liquiditeitsbegroting wordt vaak op de onderstaande manier aangepakt:

 1. Het beginsaldo op uw zakelijk rekening van 1 januari gebruikt u als uitgangspunt.
 2. Bereken per maand het verwachte eindsaldo op uw zakelijke rekening door de inkomsten bij het beginsaldo op te tellen en de uitgaven ervan af te halen.
 3. Op basis van dit eindsaldo kunt u bepalen of er maatregelen nodig zijn om een eventuele betalingsachterstand te voorkomen.
 4. Het eindsaldo wordt vervolgens het beginsaldo van de nieuwe maand. Dit blijft u herhalen voor het gehele kwartaal of jaar.

Vragen over de liquiditeitsbegroting of interesse in begeleiding?

Heeft u vragen of zoekt u direct hulp bij het opstellen van uw liquiditeitsbegroting? Neem dan gerust contact op met ons. Telefonisch zijn wij bereikbaar op: 06-21817831. Een e-mail kunt u sturen aan: tenthij@fundfirm.nl. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen voor een snelle reactie van een van onze medewerkers. Wij helpen u graag verder met een advies op maat!